Disse betingelser gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte utleiebetingelser før 01.01.2015.

 1. Fra Norge skjer all utleie fritt Våge Multimedia AS sitt lager, Etne. Besørger Våge Multimedia AS transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke  fremleies uten at dette er avtaltskriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. Våge Multimedia AS har   alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innebygges i, eller sammenføyes med annen fast eiendom.
 2. Leiebeløpet forfaller til betaling netto 10 dager etter leieperiodens slutt. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig.   Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd. Ved leieavtaler med kontraktsverdi på over kr. 50 000,- eks. mva. skal 40% av summen forhåndsbetales, hvis ikke annet er skriftlig avtalt, innen 10 dager før leieperiodens start.
 3. Våge Multimedia AS skal når som helst i utleieperioden, og uten opphold, kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan Våge Multimedia AS med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi Våge Multimedia AS sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret.
 4. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles Våge Multimedia AS senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 100% avgift av baseprisen pr. dag. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av
  leieavtalen, kan Våge Multimedia AS fakturere utstyret som solgt til listepris.
 5. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 40% av baseprisen.
 6. 6. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater Våge Multimedia AS, til det returneres. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers samtykke.
 7. Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av Våge Multimedia AS, hvorpå   reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. For tiden er denne 650,- pr time + mva.
 8. Våge Multimedia AS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt.mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Våge Multimedia AS innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Våge Multimedia AS påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av
  det innleide utstyret.
 9. Våge Multimedia AS har ikke noe ansvar for strøm eller festeanordninger for lyd, lys eller rigg i leietakers lokaler/bruksområder.
 10. I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller ”Local Crew”, og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 800,- pr time pr manglende bærehjelp.
 11. Våge Multimedia AS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som følge av streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell eller andre forhold utenfor vår kontroll.
 12. Parkering av Våge Multimedia AS sine biler skal skje i umiddelbar nærhet til produksjonsområdet. Leietaker betaler for parkeringen. Leietaker er ansvarlig for at det er mulig å komme seg frem til produksjonsstedet med Våge Multimedia AS sine biler. Leietaker bør på forhånd sjekke hvor store biler som trengs til produksjonen. Våge Multimedia AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for forsinkelser pga. fremkommelighet.
 13. Leietaker aksepterer at Våge Multimedia kan ta bilder av produksjonen og bruke disse i intern dokumentasjon og markedsføring.
 14. Ved teknisk produksjon med bemanning/transport:
  – Våge Multimedia leverer på gateplan om ikke annet er avtalt. Leietaker sørger for bærehjelp.
  – Leietaker plikter å stille til disposisjon egnet kost og losji for Våge Multimedia AS sitt mannskap. Dette inkluderer innleid arbeidskraft Våge Multimedia  AS stiller med. Det skal serveres mat minimum hver fjerde time. Det skal også være enkel tilgang på toalettfasiliteter samt drikkevann under hele  leieperioden. Der overnatting er nødvendig skal det stilles til disposisjon et rom til hver person med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom leietaker ikke  kan oppfylle disse betingelsene skal ansvarlig prosjektleder hos Våge Multimedia AS underrettes uten opphold. Evt. avtales diettpenger etter statens satser  på forhånd.
  – Leietaker plikter å stille med den strøm som kreves til å gjennomføre leveransen. Ved feil på strømnettet kan Leietaker stilles økonomisk ansvarlig for  eventuelle feil som oppstår på utstyret som følge av dette. Våge Multimedia AS skal ha tilgang relevante sikringsskap.
 15. Ved utescene:
  – Hvis arrangementet avlyses pga dårlig vær, er leveringen utført så lenge Våge Multimedia AS er tilstede til avtalt tid med avtalt utstyr.
  – Hvis transportkostnaden økes på værforholdene skal de betales av leietaker.
  – Ved vind på 15 m/sek er det opp til Våge Multimedia AS sin representant å avgjøre om scenekonstruksjonen bør endres eller tas ned.
  – En utendørsscene er ikke garantert å være sikker i alle værsituasjoner. VågeMultimedia AS tar ikke på seg noe ansvar for artister eller tredjeparts utstyr.
  – Våge Multimedia AS er ikke ansvarlig for artister og medvirkende sin sikkerhet på scenen.
  – Ved svikt på Våge Multimedia AS sitt utstyr pga vær kan det ikke kreves refusjon i leien dersom utleier prøver å få utstyret operativt innenfor  rimelighetens grenser.
 16. Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.